Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kontaktpersonfunktionen

Definitionerne er aftalt i samarbejde mellem Socialpsykiatrisk Center Syd og Brugerrådet.

Hele proceduren kan læses her.

Definition på en Kontaktperson:
• Er en person, der har en grundlæggende interesse i at forstå beboeren og aldrig opgiver denne tilgang. Anvender denne forståelse og holdning til gavn for den psykiske sårbares personlighedsudvikling.
• En person der understøtter beboerens personlige recovery proces.
• En person, der kan identificere sig med sine medmennesker via lydhørhed og forestillingsevne. Hvis identifikation ikke er mulig, respekterer /accepterer personen, at beboeren ser verden på en anden måde.
• En person, der evner at skabe en bæredygtig relation. Den bæredygtige relation bygger på gensidig tillid, ligeværdighed, respekt og forståelse for beboerens situation.
• En person, der bruger sin personlige /professionelle viden, livserfaring og involverer det i samværet med beboeren.
• En person, der kan rumme alle forskellige aspekter af beboerens personlighed, følelser og frustrationer, uden selv at blive en del af det og se beboeren som den ultimative ekspert i eget liv.
• En person, der kan reflektere, bearbejde og analysere situationer og forholde sig kritisk overfor egne handlinger, utilstrækkeligheder og begrænsninger.
• En person der er det vikarierende håb.
• En person, der kan skelne mellem egne og beboerens livsudfordringer.
• En person, der er tålmodig, vedholdende og kan holde fast og arbejde målrettet ud fra beboerens personlige handleplan.
• En person der bruger sin personlighed og ikke kun fremstår som professionel.
• Personen er motiverende og insisterende i at ville relationen.

Definition på primær kontaktperson:
• Er en person, man har en dyb og fortrolig relation til.
• En person, der er fremtids og udviklingsorienteret på et fagligt og personligt plan.
• En person, som genskaber den tillid, som beboeren har savnet / opgivet.
• En person, der udøver en samlet og målrettet indsats i forhold til støtte / kontakt teamet.
• En person, der samarbejder målrettet med beboeren, med udgangspunkt i udviklingsmålene i den personlige handleplan.
• En person, der i samarbejde med støtte / kontakt teamet kan tage udgangspunkt i udviklingsmålene i den pædagogiske handleplan.

Definition på støtte/kontakt team:
• Støtte / kontakt teamet udøver det almindelige daglige samvær f.eks. indkøb, rengøring, vasketøj, ledsagelse, økonomi.
• Der udarbejdes skriftlige aftaler mellem den primære kontaktperson og beboeren, hvem der samarbejder med beboeren omkring ovenstående.
• Støtte / kontakt teamet er et team, der skal efterleve, respektere, følge de aftaler, handlinger og planer, som primærkontaktpersonen arbejder med, i samarbejde med beboeren.
• For at støtte beboeren i at nå målene i den personlige handleplan, er det nødvendigt at kontaktpersonen inddrager andre teammedlemmers kompetencer, samt at teammedlemmerne stiller sig til rådighed med viden og erfaring.
• At man i samarbejde med beboeren aftaler, hvem der træder til, hvis den primære kontaktperson er fraværende i en længere periode.

Kontaktperson og støtte kontakt teamet skal være i besiddelse af følgende faglige og personlige kompetencer:
• Skal være psykisk robust, dvs. have indsigt i egen psykiske sundhed.
• Skal kunne arbejde under et vist pres og være så vidensmæssig velfunderet, at man kan skelne imellem egne og andres tanker, følelser, holdninger etc. og arbejde professionelt, også i pressede situationer.
• Skal kunne udføre arbejdet med udgangspunkt i Ikast-Brande Kommunes og Socialpsykiatri Center Syds værdigrundlag.
• Skal være klar på, at hvert menneske er unikt og derfor oplever virkeligheden forskelligt og respektere dette.
• Skal være i stand til / har ansvar for, at skabe et fundament for en bæredygtig relation til beboerne. Dette indebærer forståelse og interesse for den psykotiske verden og for det unikke menneske, man er kontaktperson for.
• Skal være i stand til at arbejde selvstændigt og være reflekterende overfor egne handlinger og begrænsninger.
• Skal tage udgangspunkt i, at beboeren er ekspert i eget liv.
• Skal være det vikarierende håb.
• Skal have respekt og udvise tolerance for beboerens sårbarhed og individualitet.
• Skal kunne lytte og udvise opmærksomhed.
• Skal kunne være konfronterende med en anerkendende tilgang.
• Skal kunne rumme beboerens følelser (frustrationer, skuffelser, provokationer, forventninger og afhængighed).
• Det er altid udgangspunktet, at såfremt personalet fagligt vurderer, at det er nødvendigt, at tage over i konkrete situationer, sker det i dialog og samarbejde med beboeren.
• Aktivt at skabe et miljø, der er præget af dialog, tillid, ansvarlighed, medindflydelse, selvbestemmelse og fællesskab i forhold til den enkelte beboers behov.
• Har ansvar for i samarbejde med beboeren at udfærdige en personlig handleplan.
• Skal kunne sikre kontinuitet og koordinering (at aftaler bliver overholdt) via ajourføring og revidering i handleplaner, medicinlister osv.
• Skal kunne udøve jeg støttende / styrkende principper.
• Har ansvar for at bruge og opdatere sin faglige viden og involvere det i samarbejdet med beboeren.

Kontaktpersons match:
• At borgeren føler kontaktpersonen kan gøre en forskel i ens recovery proces.
• At kontaktpersonen vurderer, at kunne gøre en forskel fagligt og personligt.

Procedure for tildeling / valg af kontaktperson:
• Man bliver ved indflytning tildelt én primær kontaktperson (som teamet tildeler). Efter 3 mdr. afholdes et samarbejdsmøde, hvor det besluttes om samarbejdet skal fortsætte eller beboeren ønsker en ny kontaktperson.
• Hvis beboeren ikke er i stand til at træffe valg i fht. den primære kontaktperson, bliver det teamets beslutning ud fra faglige og personlige kompetencer.
• Beboeren får udleveret en ønskeseddel med navne på de personaler, der er tilknyttet det enkelte rehabiliteringsteam.
• Beboeren udfylder ønskesedlen med ønske om primær kontaktperson samt ønsker for personaler til øvrige opgaver.
• Det er muligt at vælge to primære kontaktpersoner, der hvor beboerne ønsker det.
• Personalet kan i nogle situationer forelægge beboeren, at det er hensigtsmæssigt at få to kontaktpersoner eller der hvor beboeren selv har et ønsker herom.
• Ønskesedlen afleveres til teamlederen i rehabiliteringsteamet.
• I tilfælde af, at mange beboere ønsker samme primær kontaktperson, afholder teamlederen en samtale med beboeren, hvor det drøftes om ønsket kan imødekommes.
• Kan ønsket ikke imødekommes, indkalder teamlederen til et nyt samarbejdsmøde med beboeren med henblik på, at finde et alternativt match
• Det er teamlederen, i samarbejde med personalet, der ud fra en faglig og organisatorisk vurdering, beslutter hvor mange beboere man kan være primær kontaktperson for.
• Beboeren kan til enhver tid indkalde til et møde, hvor primær kontaktpersonen og teamlederen deltager med henblik på skift af kontaktperson.
• Der afholdes 1 gang årligt et samarbejdsmøde mellem beboeren, teamleder og primær kontaktperson med henblik på en vurdering af, hvordan samarbejdet forløber og udviklingen i relationen.
• Ved længere tids fravær af primær kontaktperson f.eks. ved ferie, vælges der i teamet, i samarbejde med beboeren, en stedfortræder, som varetager den primære kontaktpersons funktioner.
• Kontaktpersonfunktionen tager ikke udgangspunkt i den formelle faglige uddannelse, men i de faglige og personlige kompetencer.

Socialpsykiatrisk Center Syd
Ørbæklund 1a  -  7330 Brande
Tlf. 99 60 37 00  -  socialpsykiatriskcentersyd@ikast-brande.dk