Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Organisering i rehabiliterings grupper / teams

Vision 2014-2016 vedr. indførelse af rehabiliteringsteams:
Vi vil gennem omorganisering af personale ressourcerne skabe merværdi med fokus på øget livskvalitet, for beboerne igennem en øget recoveryorienteret tilgang.

Vi vil sikre, at ressourcerne anvendes mere effektivt og innovativt, i forhold til personalets personlige og faglige kompetencer, højne den enkelte medarbejders faglighed og give mulighed for gruppeorienteret socialpædagogisk indsats.

Hele visionen 2014-2016 vedr. indførelse af rehabiliteringsteams han du hente her.

Mål 1:
At der etableres 3 rehabiliteringsteams, hvor beboerne inddeles i henholdsvis rehabiliteringsteam 1, 2 og 3 med udgangspunktet i beboernes aktuelle udviklingsbehov og personlige recoveryproces.

Metoder / handlinger for at når vores 1. mål:
Der tages højde for indplacering i de nye takstgrupper.
Der laves en faglig vurdering i forhold til den enkelte beboers funktionsniveau og behov for indsats.
De faglige metoder beskrives.
Alle interessenter involveres.

Mål 2:
At rehabiliteringsteamene sammensættes med udgangspunkt i personalets personlige og faglige kompetencer.

Metoder / handlinger for at når vores 2. mål:
I gruppearbejdet på fællesmødet i august vedr. ny organisering fremkommer den enkelte medarbejder med ønsker for indplacering i kommende rehabiliteringsteam.
På MUS 2013 har teamleder og den enkelte medarbejder en dialog om ønsket rehabiliteringsteam ud fra medarbejderens egen vurdering af personlige og faglige kompetencer. Teamlederen har tilbagemeldt den enkeltes styrker og udviklingsbehov.
Der laves en ledelsesmæssig vurdering af, hvor den enkelte medarbejder har sine styrker og begrænsninger og hvilket rehabiliteringsteam medarbejderen er bedst placeret.
Ledelsesteamet indkalder de medarbejdere, der ikke har fået deres ønske opfyldt vedr. indplacering i rehabiliteringsteam. Mødet er dialogbaseret og medarbejderen vil blive informeret om den faglige begrundelse for indplacering.
Der udarbejdes kompetenceprofiler for henholdsvis rehaliliteringsteam 1,2 og 3.

Mål 3:
Effektivisere ressourcerne ved indførelsen af gruppeorienteret socialpædagogisk indsats, der hvor det giver mening.

Metoder / handlinger for at når vores 3. mål:
De enkelte rehabiliteringsteam laver en faglig vurdering af, i hvilke sammenhænge det giver mening at arbejde i grupper.
Rehabiliteringsteamene skal beskrive mål og metoder / handlinger for de enkelte grupper.

Socialpsykiatrisk Center Syd
Ørbæklund 1a  -  7330 Brande
Tlf. 99 60 37 00  -  socialpsykiatriskcentersyd@ikast-brande.dk