; ; Botilbuddet
Gå til hovedindhold

Botilbuddet

Botilbuddet indeholder 28 boliger fordelt på 4 boafsnit

Indgang

Botilbuddet på Socialpsykiatrisk Center Syd er opdelt i 3 rehabiliteringsgrupper.
I rehabiliteringsgrupperne arbejdes der ud fra en recoveryorienteret tilgang, hvor beboerne er medinddraget i alt, hvad de har ressourcer til og hvor den socialpædagogiske handleplan er omdrejningspunkt for indsatsen.

I de 3 rehabiliteringsgrupper er der fokus på en recoveryorienteret rehabilitering. 

Hvad er rehabilitering?
Rehabilitering er den hjælp, støtte og de værktøjer, som de professionelle stiller til rådighed. Rehabilitering er personalets perspektiv, det er den indsats personalet yder for, at støtte op om den enkeltes beboers recoveryproces. Rehabilitering er det samarbejde om recoveryprocessen, der foregår mellem beboer og personale.

Hvis beboere skal have mulighed for at komme sig helt eller delvist, er personalet en vigtig brik i et stort puslespil, som omfatter socialpsykiatrien, jobcentre, uddannelsessektoren, socialforvaltningen, kultur- og fritidsforvaltningen, pårørende, venner, netværk og hospitalspsykiatrien.

Hvad er recovery?
Recovery er en personlig og individuel unik proces. Recovery er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at borgeren bliver symptomfri og vender tilbage til en hverdag, som den var før sygdommen, men snarere at borgeren kommer videre i livet og genfinder ny mening.
Recovery betyder at komme sig. Borgere med psykisk sårbarhed kan komme sig helt eller delvist.
Recovery orienteret rehabilitering er baseret på HELE borgerens livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og videns baseret indsats.

Den recoveryorienterede tilgang tager udgangspunkt i den enkelte persons oplevelse og fokuserer på håb, mening og selvbestemmelse med henblik på at få et meningsfuldt liv, selv med de begrænsninger, der følger med psykisk sygdom.
I den recoveryorie​​​​​nterede tilgang er det borgeren, som har unik viden om sine symptomer, ønsker, erfaringer og livssituation.

I den recoveryorienterede tilgang er behandleren med til at bære troen på, at det er muligt at komme sig, og at vise borgeren, at der er håb.

Personorientering- Det enkelte menneske først.

Personinvolvering- Ingenting om os, uden os.

Selvbestemmelse Valgmuligheder og selv træffe afgørelser i eget liv.

Vækst potentiale- Potentiale for udvikling.

Procedure ved indflytning:
Ved indflytning vurderer ledelsen sammen med personalet, ud fra de oplysninger vi har modtaget, hvilken rehabiliteringsgruppe beboeren skal tilknyttes.

Beboeren informeres om, at man senere skal / kan flytte rehabiliteringsgruppe.

Inden indflytningen har beboeren været på besøg og fået en rundvisning i huset og fået udleveret forskellige informationsfoldere om Socialpsykiatrisk Center Syd.

Her kan du finde visitations proceduren for Psykiatri- og handicapområdet i Ikast-Brande Kommune  

Her kan du finde takstmodellen for Psykiatri- og handicapområdet i Ikast-Brande Kommune 

Hvad er en kontaktperson?
En kontaktperson understøtter beboerens personlige recovery proces ud fra drømme, håb og mål for eget liv. Kontaktpersonen er motiverende og insisterende på at ville relationen. 

Procedure for tildeling / valg af kontaktperson:
Ved indflytning bliver man bliver tildelt 2-3 kontaktpersoner.

Efter 3 mdr. afholdes et samarbejdsmøde, hvor det besluttes om samarbejdet skal fortsætte eller beboeren ønsker en eller flere nye kontaktpersoner.

Ved længere tids fravær af primær kontaktperson f.eks. ved ferie, vælges der i teamet, i samarbejde med beboeren, en stedfortræder, som varetager kontaktpersonsfunktionen.